Dienstenwijzer

Samenwerking Achterhoek Finance en Anders Lenen

Waarom samenwerken ?

 

De samenwerking tussen Achterhoek Finance en Anders Lenen een  strategisch partnerschap om financiële diensten te versterken en uit te breiden. Hier zijn enkele mogelijke voordelen en kenmerken van een dergelijke samenwerking:

1. Breder scala aan diensten

  • Achterhoek Finance: Specialiseert zich mogelijk in lokale financiële oplossingen en advies, specifiek voor de regio Achterhoek.
  • Anderslenen:  Inbrengen op het gebied van particuliere  financieringsoplossingen. 

2. Regionale en alternatieve financiering combineren

  • Lokale betrokkenheid: Achterhoek Finance kan zijn lokale netwerk en kennis van de markt inzetten om passende financieringsoplossingen aan te bieden.
  • Innovatie: Anders Lenen kan innovatieve financieringsmodellen introduceren, die mogelijk aantrekkelijk zijn voor particuliere en individuen die traditionele banken willen vermijden.

3. Verhoogde toegankelijkheid tot financiering

  • Door de samenwerking kunnen zowel traditionele als alternatieve financieringsoplossingen toegankelijker worden voor een bredere doelgroep, waaronder kleine en middelgrote ondernemingen (MKB’s) in de regio.

4. Verbeterde klantondersteuning en advies

  • Klanten kunnen profiteren van een gecombineerde expertise, waarbij ze zowel lokaal advies als toegang tot diverse financieringsoplossingen krijgen.

5. Synergievoordelen

  • Gezamenlijke marketing- en verkoopstrategieën kunnen leiden tot een grotere klantbasis en een verhoogde merkbekendheid voor beide partijen.
  • Efficiëntere operationele processen door het delen van middelen en expertise.
Bouwbedrijf

Dienstenwijzer Anders Lenen

Registratie AFM en KvK

Ster Krediet en Anderslenen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten respectievelijk onder vergunning nummer 12042022 en 12042021 en bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37122034 en 37137078. Tevens is Ster Krediet lid van de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs en -bemiddelaars (www.nvf.nl).

Als u een klacht heeft

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden, dan vragen wij u dit aan ons te melden zodat wij kunnen proberen u alsnog tevreden te stellen. Vindt u dat wij niet naar uw tevredenheid hebben gereageerd op uw klacht, dan kunt u binnen drie maanden contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) via postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoonnummer 0900-3552248 (€0,10 per minuut), consumenten@kifid.nl of www.kifid.nl. KiFiD is een onafhankelijk instituut dat uw klacht verder zal beoordelen. Het aansluitnummer van Ster Krediet is 300.015492 en AndersLenen is 300.015493. Tevens hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor schade die verband houdt met beroepsfouten.

Aard van onze dienstverlening

Op grond van de AFM-vergunning mogen wij adviseren en bemiddelen in financieringen, schadeverzekeringen en levensverzekeringen. Ons werkgebied beslaat heel Nederland. Ten aanzien van bovenstaande diensten mag u de volgende fasen in onze dienstverlening verwachten:

1. Inventariseren
In deze fase van de dienstverlening zullen wij uw informatiebehoefte vaststellen. Wij zullen u informeren over de dienstverlening van Ster Krediet en Anderslenen en over het verdere verloop van het traject. Ook worden uw persoonlijke gegevens geïnventariseerd. Evenals uw behoeften en wensen ten aanzien van (het) financiële product(en). Aan de hand van deze informatie wordt een klantprofiel opgesteld en zullen uw mogelijkheden worden bekeken.

2. Adviseren
U wordt geadviseerd over het door u gewenste financiële product. De adviseur presenteert u (een aantal) voorstel(len) en zal deze uitvoerig met u bespreken. Ook wanneer u afwijkt van het door de adviseur gegeven advies zal dit worden vastgelegd en zal de adviseur u wijzen op de mogelijk nadelige gevolgen van uw keuze. Nadat u uw keuze heeft gemaakt zullen voor u een of meerdere offertes worden aangevraagd en deze zullen met u worden besproken. Tevens ontvangt u het formulier ‘Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet’. Hiermee kunt u het krediet beoordelen. Wanneer alles naar wens is kunt u de offerte(s) ondertekenen voor akkoord.

3. Bemiddelen
Als wij de door u ondertekende offerte(s) hebben ontvangen zullen wij deze retourneren aan de financierings- en/of verzekeringsmaatschappij(en) en zorg dragen voor de verdere administratieve afhandeling van uw financiering en/ of verzekering(en). Wanneer wij het definitieve akkoord van de financierings- en/of verzekeringsmaatschappij(en) hebben ontvangen, zullen wij u hierover berichten.

4. Nazorg
Nadat u een of meerdere financiële producten via onze bemiddeling heeft afgesloten, kunt u rekenen op nazorg. Voor de nazorg brengen wij geen extra kosten bij u in rekening. Onze nazorg bestaat uit:
• Doorvoeren van mutaties (verhuizing, wijzigingen in uw persoonlijke situatie)
• Verzorgen van opnames (bij doorlopend krediet)
• Administratieve afhandeling bij schade (bij schade- en betalingsbeschermingsverzekeringen)
• Administratieve afhandeling bij overlijden
• Beantwoorden van al uw vragen omtrent producten waarin wij voor u hebben bemiddeld

Onze dienstverlening is adviesvrij

Onze dienstverlening is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichtingen hebben om u te adviseren te kiezen voor de financiële producten van bepaalde aanbieders. Royaal Financiele Diensten bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen u en de met ons samenwerkende aanbieders. Met al deze aanbieders hebben wij een overeenkomst gesloten om uitsluitend te bemiddelen. Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen aanbieden. Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wat verwachten wij van u?

U mag hoge eisen stellen aan onze dienstverlening, maar om dat te bereiken verwachten wij ook wat van u. Wij verzoeken u de gegevens van de door ons en/of de maatschappij verstrekte stukken te controleren op juistheid en eventuele onjuistheden per omgaande aan ons door te geven. Vanzelfsprekend verwachten wij tevens dat u de juiste gegevens aan ons verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Wij hebben de juiste gegevens van u nodig om u goed te kunnen adviseren inzake uw verzekeringen, krediet en andere financiële zaken. Op basis van de door u verstrekte gegevens volgt ons advies en/of beheer. Als er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke situatie of in die van uw gezin, verwachten wij van u dat u dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Onder wijzigingen vallen onder meer de volgende:- Adreswijzigingen, waaronder ook emigratie
• Wijziging van rekeningnummer
• Overlijden
• Geboorte
• Wijziging in burgerlijke stand
• Inkomensveranderingen
• Tevens verwachten wij van u dat u ons inlicht bij dreigende betalingsachterstanden

Uw persoonsgegevens

Ten behoeve van onze dienstverlening beschikken wij over uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens zullen wij alleen communiceren met de betreffende financieringsmaatschappij en/of verzekeraar. Uw gegevens zullen wij maximaal 7 jaar bewaren. U heeft recht op inzage, rectificatie en wissen of beperking van deze gegevens. Ter bescherming van uw privacy is Ster Krediet en Anderslenen aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Betalingen

De betalingen van premie, rente en/of aflossing vindt in principe maandelijks plaats via machtiging aan de bank en/of verzekeraar om de gelden via automatische incasso van uw bank- of girorekening af te laten schrijven. De afschrijving zal op een vast moment plaatsvinden en wordt vooraf aan u bekend gemaakt door de bank en/of verzekeraar. Uiteraard is het belangrijk dat u tijdig betaalt. Mocht dit om een of andere reden niet lukken, informeer ons dan zo snel mogelijk, zodat wij samen met u naar een oplossing kunnen zoeken.

Beëindiging relatie

U heeft het recht om op elk moment de relatie met Ster Krediet en Anderslenen te beëindigen. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande contracten in stand blijven.
De wijze waarop Ster Krediet en Anderslenen worden beloond
Wanneer het gaat om advisering en bemiddeling in financieringen brengt Ster Krediet en Anderslenen geen extra kosten in rekening. Wij ontvangen van de aanbieder van de financiering een vergoeding voor het verrichten van onze diensten. Deze vergoeding bestaat uit een doorlopende provisie. Voor verzekeringsproducten geldt dat wij adviseren en bemiddelen in een netto product. Dit betekent dat er geen provisie voor Ster Krediet en Anderslenen is opgenomen in het bedrag dat u betaalt aan de verzekeringsmaatschappij. Directe vergoeding wordt door ons in rekening gebracht wanneer u na advisering van een of meerdere verzekeringen gebruik wenst te maken. Het bedrag dat wij vragen heeft te maken met de werkzaamheden die wij verrichten ten aanzien van het adviseren en bemiddelen van verzekeringen. Het gaat dus niet om onze werkzaamheden ten aanzien van uw financiering. U ziet exact wat onze beloning is voordat u definitief besluit een financieel product via onze bemiddeling aan te schaffen.

 

achterhoek-finance-paul

Waarom bij Achterhoek Finance?

Dit zijn onze speerpunten

Bij Achterhoek Finance willen we élke ondernemer de beste  oplossing bieden. Wij weten dat persoonlijke aandacht, naast onze expertise, cruciaal is om dit waar te maken. Elke situatie is anders en vraagt om een eigen, ideale oplossing. Daarom kijken wij niet alleen naar het product of de vorm, maar vooral ook naar de mate van service die het beste bij jouw onderneming past.

Flexibele oplossingen

Bij Achterhoek Finance zijn we flexibel met de soort oplossingen die wij aanbieden.

Binnen 24 uur geregeld

Ontvang binnen één werkdag informatie over jouw mogelijkheden.

Transparante werkwijze

Achterhoek Finance is een duidelijk, adviserend en persoonlijk adviseur die helpen met uw financiering vraagstuk.

Waarom Achterhoek Finance?

Bij Achterhoek Finance willen we élke ondernemer de beste leaseoplossing bieden. Wij weten dat persoonlijke aandacht, naast onze expertise, cruciaal is om dit waar te maken.